czwartek, 2 lutego, 2023

Featured

Featured posts

Czujesz, że chcesz zostać strażnikiem miejskim? Aplikuj, trwa nabór

Jeżeli czujesz, że chcesz zasilić szeregi gliwickiej jednostki – aplikuj! Masz czas do 13 kwietnia.

Wymagania?

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) ukończone 21 lat,
c) korzystanie z pełni praw publicznych,
d) posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
e) cieszenie się nienaganną opinią,
f) sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
g) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
h) uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jaki będzie zakres obowiązków?

a) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
b) podejmowanie i inicjowanie działań zmierzających do zapewnienia ładu i porządku publicznego na terenie miasta Gliwice,
c) podejmowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz współdziałanie w tym celu z innymi służbami, instytucjami i organizacjami,
d) praca w terenie poprzez patrolowanie dzielnic miasta w zakresie utrzymania czystości i porządku,
e) kontrola przestrzegania obowiązków dotyczących czystości i porządku oraz gospodarowania odpadami wynikających z przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gliwice oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i Ustawy o odpadach.

Więcej informacji na temat naboru pod linkiem – NABÓR