Dzisiaj odbędzie się spotkanie związków z przedstawicielami Kompanii Węglowej.

Wszystko przez pogłoski mówiące o zagrożeniu terminowej wypłaty górniczej pensji. Choć największe przedsiębiorstwo górnicze w Europie boryka się z problemami finansowymi, rzecznik Kompanii zapewnia, że takie zagrożenie nie istnieje. Dodaje również, że w przypadku problemów z wypłatą wynagrodzeń, zarząd poinformowałby wcześniej swoich pracowników. Pomimo zapewnień związkowcy zagrozili akcją protestacyjną. 

– Je­że­li pen­sje nie tra­fią na konta gór­ni­ków na czas, re­ak­cja bę­dzie zde­cy­do­wa­na. Roz­pocz­nie się akcja pro­te­sta­cyj­na. O tym, jaką formę przyj­mie, zde­cy­du­je sztab pro­te­sta­cyj­no-straj­ko­wy wszyst­kich cen­tral związ­ko­wych z Kom­pa­nii Wę­glo­wej. Wy­na­gro­dze­nia to rzecz świę­ta, ich nie­wy­pła­ce­nie w ter­mi­nie sta­no­wi po pro­stu prze­stęp­stwo – przekazał prze­wod­ni­czą­cy ślą­sko-dą­brow­skiej So­li­dar­no­ści Do­mi­nik Ko­lorz.

Kolorz dodał również, że spółka jest dziurawą łajbą, która tonie. Nie sposób zauważyć, że kilka dziur w wiekowej łodzi wywiercili sami związkowcy. Zatrzymując pracę KW narażają firmę na jeszcze większe straty.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here