We wtorek dyżurny ze straży miejskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące potrąconego psa.

Zwierze leżało przy sklepie w okolicy Poznańskiej. Aby potwierdzić tę informację, patrol straży miejskiej ruszył we wskazany rejon. Funkcjonariusze znaleźli na miejscu rannego pieska, który miał problemy z poruszaniem się. Od razu powiadomiono pracownika schroniska dla zwierząt, który zabrał czworonoga i udzielił mu odpowiedniej pomocy w lecznicy.

Ustawa z dnia 21 sierp­nia 1997r. o ochro­nie zwie­rząt  zawiera wszel­kie infor­ma­cje na temat trak­to­wa­nia i obcho­dze­nia się ze zwie­rzę­tami. Rów­nież zawiera infor­ma­cje, jakie skutki stwa­rza pozo­sta­wie­nie ran­nego zwie­rzę­cia na jezdni, bez udzie­la­nia mu pomocy. Zgod­nie z jej zapisami każdy, kto potrąci zwie­rzę, jest zobo­wią­zany natych­miast zatrzy­mać się i udzie­lić mu pierw­szej pomocy lub wezwać odpo­wied­nie służby, takie jak leka­rza wete­ry­na­rii, powia­do­mić straż miej­ską poli­cję, czy orga­ni­za­cję zaj­mu­jącą się zwie­rzę­tami.

Zgod­nie z art. 25 pro­wa­dzący pojazd mecha­niczny, który potrą­cił zwie­rzę, zobo­wią­zany jest do zapew­nie­nia mu sto­sow­nej pomocy lub zawia­do­mie­nia jed­nej ze służb, które udzielą pomocy ran­nemu zwierzęciu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here