Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk został nowym przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich na kadencję 2020-2024. posiedzenie Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich odbyło się 26 i 27 sierpnia. 

Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP zamykało obecną kadencję 2016-2020 pod przewodnictwem prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej. Podczas dwudniowych obrad przedstawiciele władz uczelni dyskutowali m.in. o aktualnych problemach szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, a także funkcjonowaniu uczelni w niepewnym czasie pandemii COVID-19 w kontekście współpracy międzynarodowej czy organizacji kształcenia w nowym roku akademickim.

Korzystając z formuły zdalnej, rektorzy polskich uczelni wybrali  Przewodniczącego KRASP na kolejne cztery lata. Został nim Rektor Politechniki Śląskiej, prof. Arkadiusz Mężyk, który w swoim wystąpieniu podkreślił: – Jednym z najważniejszych zadań w nowej kadencji będzie integracja środowiska akademickiego, współpraca, wspólne tworzenie potencjału badawczego i dydaktycznego. Niezwykle ważne, szczególnie teraz w warunkach epidemii, jest wzajemne wsparcie środowiska w kwestiach bieżących działań i optymalizacji zasobów, upowszechnianie dobrych praktyk i wiedzy zarządczej.

W trakcie posiedzenia wybrano również zastępców przewodniczącego KRASP na kolejną kadencję. Zostali nimi prof. Jacek Popiel, rektor-elekt Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Michał Zasada, rektor-elekt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wybrani zostali także członkowie Komisji Rewizyjnej KRASP. Kończący swoją kadencję prof. Jan Szmidt otrzymał status Honorowego Przewodniczącego Konferencji.

KRASP jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich została powołana 7 czerwca 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych – członków działających wówczas konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Obecnie instytucję tworzą rektorzy 107 szkół wyższych, w tym 11 uczelni niepublicznych. Ponadto, dziewięć szkół ma status uczelni stowarzyszonych. W uczelniach zrzeszonych w KRASP uczy się ok. milion osób, co stanowi 77% procent wszystkich studentów w Polsce.

– Dalszy rozwój szkolnictwa wyższego wymaga budowania autorytetu i prestiżu polskich uczelni w kraju i za granicą. Niezbędne jest kształtowanie dobrego wizerunku KRASP w środowisku akademickim i otoczeniu społeczno-gospodarczym, reprezentowanie interesów i poglądów środowiska, działalność opiniotwórcza i opiniodawcza. W kontekście wdrażania zapisów ustawy 2.0 i początku kadencji rektorów, kluczowym zadaniem jest dbałość o zachowanie autonomii uczelni, kultywowanie dobrych tradycji akademickich i zasad etyki zawodu. Osiągnięcie tych szczytnych celów wymaga jednak zapewnienia właściwego finansowania i warunków do rozwoju badań naukowych oraz systemu kształcenia w Polsce. – podkreślił prof. Mężyk.

Rektor Politechniki jest także przewodniczącym Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich. Celem RKRUA jest m.in. synchronizowanie działań podejmowanych przez regionalne uczelnie i wypracowanie wspólnych stanowisk w zakresie tematów dotyczących systemu edukacji i nauki. Wśród zagadnień, które RKRUA rozpatrywała na swoich posiedzeniach, była m.in. konsultacja w sprawie projektu „Konstytucji dla Nauki” czy problem finansowania projektów badawczych w Polsce. Jednym z aktualnych tematów, które podejmowano podczas spotkań członków Konferencji, było zagadnienie organizacji dydaktyki w okresie pandemii.

Kadencja nowego zarządu potrwa cztery lata. Prof. Arkadiusz Mężyk będzie miał przyjemność objąć przewodniczenie RKRUA już 1 września 2020 roku. Regionalną Konferencję Rektorów Uczelni Akademickich tworzą rektorzy uczelni z województw śląskiego i opolskiego, a także rektorzy seminariów duchownych archidiecezji katowickiej, częstochowskiej oraz diecezji opolskiej. Ponadto w skład RKRUA wchodzą: prezes katowickiego oddziału Polskiej Akademii Nauk, dyrektor Biblioteki Śląskiej i przedstawiciel Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych.

Profesor A. Mężyk jest również Wiceprzewodniczącym i członkiem prezydium Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here