Na specjalnej sesji Rady Miasta gliwiccy radni przyjęli i symbolicznie podpisali uchwałę w sprawie strategii „Gliwice 2040” – najważniejszego miejskiego dokumentu wyznaczającego kierunki dalszego rozwoju Gliwic.

Strategia zawiera m.in. pożądaną wizję Gliwic w perspektywie dwudziestolecia oraz ambitne cele pozwalające samorządowi osiągnąć zamierzony stan. Co najważniejsze, dokument ten w pełnym znaczeniu słowa napisano wspólnie! Po raz pierwszy tworzono go przy dużym zaangażowaniu gliwiczan, uczestniczących m.in. w pracach grup roboczych i wyrażających swoje opinie o przyszłości Gliwic podczas warsztatów online czy spotkań dzielnicowych w terenie.

– W nowej strategii stawiamy przede wszystkim na wzmacnianie solidnych podstaw rozwoju miasta, pozwalających osiągać coraz lepszą jakość życia mieszkańców, przygotowanie do następstw zmian klimatu, wsparcie innowacyjnych technologii wyróżniających nas spośród innych miast, pogłębianie współpracy ze środowiskiem nauki i biznesu. Skupiamy się także na zapewnieniu atrakcyjnych warunków do zamieszkania i spędzania czasu w Gliwicach, by gwarantować gliwiczanom niezmiennie wysoką jakość życia. Urzeczywistnieniu tej długofalowej wizji służyć będą projekty kluczowe, które obecnie są na etapie planowania i uzgadniania montażu finansowego. Mowa o budowie nowego Szpitala Miejskiego, unowocześnieniu muzealnego kompleksu Radiostacji Gliwice, dekarbonizacji gliwickiego systemu ciepłowniczego poprzez utworzenie Parku Zielonej Energii, rozwoju terenów inwestycyjnych wchodzących w skład Gliwickiego Obszaru Gospodarczego oraz domknięciu ringu gliwickiej obwodnicy. – podkreślał na zwołanej 6 października sesji Rady Miasta prezydent Gliwic Adam Neumann.

Jakie są główne składniki wizji Gliwic?

•    Gliwice 2040 są dynamicznie rozwijającym się, aktywnym i zorientowanym na przyszłość miastem.
•    W Gliwicach najważniejsi są ludzie. Ich aspiracjom podporządkowane jest myślenie o roli oraz wykorzystaniu zasobów środowiskowych i materialnych.
•    Gliwice są w czołówce europejskich miast szybko odczytujących przyszłe trendy. Z wyprzedzeniem tworzą i przyjmują rozwiązania pozwalające sprawnie reagować na zmiany w otoczeniu.
•    Firmy, instytucje i przestrzenie publiczne tworzą ponadprzeciętną jakość oferty Gliwic w zakresie pracy i spędzania czasu wolnego. Miasto jest filarem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jednym z najważniejszych ośrodków miejskich w południowej części Polski.

celach strategii zawarto pożądane kierunki działań samorządu w nadchodzących latach, m.in. na rzecz konsekwentnej budowy przewagi konkurencyjnej miasta i wspierania potencjału rozwojowego gliwiczan.

 Gliwice będą rozwijać się i bogacić z korzyścią dla wszystkich. W przyszłości miasto chce nadal silnie inwestować w wiedzę, wspierać rozwój nowoczesnych, wytwarzanych na miejscu technologii i różnorodną działalność gospodarczą. Ważna będzie – tak jak do tej pory – innowacyjność i mądre zarządzanie, partnerstwo, skupienie się na potrzebach obecnych i przyszłych mieszkańców, a także kreatywność. Magnesem Gliwic ma być przestrzeń miasta i jego dziedzictwo oraz atrakcyjna oferta zamieszkania i spędzania czasu wolnego. To wszystko elementy racjonalnego gospodarowania – wyznacznika gliwickich celów gospodarczych.

→ Obrane przez miasto cele środowiskowe skupiają się na szeroko rozumianym dobrostanie gliwiczan, czyli komfortowym życiu w miejskim środowisku. Planując przyszłość Gliwic, wszyscy chcemy więcej zieleni, czystego powietrza i wody, miasta dobrze utrzymanego i przygotowanego do następstw zmian klimatu, słowem – miasta innowacyjnych rozwiązań sprzyjających ludziom i przyrodzie.

 Gliwickie cele horyzontalne kreślą obraz przyszłej przestrzeni Gliwic, wyznaczają nowe – ekologiczne i ergonomiczne – podejście do kwestii przemieszczania się po mieście i zwiększają nacisk na obecność w nim przyrody, zieleni i wody. Osiągnięciu celów ma sprzyjać aktywne włączenie mieszkańców w planowanie przestrzenne, uważne słuchanie głosu gliwiczan oraz współdziałanie Urzędu Miejskiego z lokalnymi społecznościami.

→ Bardzo ważne dla miasta są również cele społeczne związane z szeroko rozumianą aktywnością mieszkańców. Odwołują się one przede wszystkim do wykształcenia, postaw i potrzeb gliwiczan oraz ich zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Oprócz celów, w strategii znalazł się także m.in. model struktury funkcjonalno-przestrzennej Miasta Gliwice, tzw. OSI, czyli obszary strategicznej interwencji kluczowe dla samorządu w nadchodzących latach oraz opis systemu realizacji strategii.

Prace nad dokumentem zakończyły obligatoryjne konsultacje społeczne przeprowadzone m.in. za pośrednictwem elektronicznej platformy partycypacyjnej decydujMYrazem.gliwice.pl. Wpłynęło 89 uwag, determinując ostateczny kształt i formę strategii „Gliwice 2040” skierowanej na specjalne, październikowe obrady Rady Miasta. Uchwalony dokument będzie dostępny na podstronie strategia2040.gliwice.eu. Opracowany zostanie ponadto Gliwicki Program Wdrażania Strategii, w którym zostaną wskazane projekty i przedsięwzięcia pozwalające zrealizować założone cele.

źródło: UM Gliwice
fot. D. Nita-Garbiec/UM Gliwice

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here