poniedziałek, 30 stycznia, 2023

ŚLĄSK

NIO rozpoczyna badania raka kory nadnerczy. Są pierwsi w naszym kraju!

0

Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach, jako pierwszy ośrodek w Polsce, rozpoczyna badanie kliniczne dla chorych na raka kory nadnerczy, u których standardowe metody leczenia okazały się nieskuteczne.

Do projektu „Wieloośrodkowe, otwarte badanie fazy 2 w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa leku pembrolizumab w terapii zaawansowanego, progresującego raka kory nadnerczy”, który finansuje Agencja Badań Medycznych, zakwalifikowanych zostanie 24 pacjentów.

Rak kory nadnerczy jest bardzo rzadkim nowotworem endokrynnym, który dotyka jedną osobę na milion. – Nowotwór ten cechuje się złym rokowaniem. Jedynie radykalne leczenie operacyjne wczesnych postaci daje szansę całkowitego wyleczenia. W przypadku postaci zaawansowanych rokowanie jest złe, a dostępne standardowe terapie są bardzo ograniczone i charakteryzują się umiarkowaną efektywnością – tłumaczy główny badacz dr n. med. Barbara Ziółkowska z II Kliniki Radioterapii i Chemioterapii Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach.

W przypadku braku możliwości leczenia operacyjnego, w postaciach zaawansowanych podstawowym leczeniem jest chemioterapia z zastosowaniem 4 leków: etopozydu, doksorubicyny i cisplatyny w skojarzeniu z mitotanem (EDP-M). Na takie leczenie odpowiada pozytywnie 23 proc. chorych, a czas wolny od progresji choroby wynosi średnio 5,6 miesiąca. Sugerowane w piśmiennictwie schematy chemioterapii drugiej linii (gemcytabina, kapecytabina) cechują się krótkim czasem do progresji (poniżej 4 miesięcy) oraz niską odpowiedzią na leczenie (poniżej 10 proc.).

W sytuacji wyczerpania standardowych metod lub braku możliwości ich zastosowania, jedyną szansą terapii dla pacjenta z zaawansowanym, postępującym rakiem kory nadnerczy jest udział w badaniach klinicznych. Dotychczasowe wyniki takich badań, prowadzonych poza granicami Polski, wskazują na potencjalną korzystną rolę inhibitorów punków kontroli immunologicznej w terapii raka kory nadnerczy – tłumaczy dr n. med. Barbara Ziółkowska.

Wyniki dwóch prospektywnych badań klinicznych II fazy z wykorzystaniem pembrolizumabu, w których łącznie wzięło udział 55 pacjentów, wskazują, że na terapię z wykorzystaniem tego leku zareagowało pozytywnie 23 proc. z nich. U 36 proc. pacjentów nie stwierdzono progresji choroby.

Pembrolizumab jest lekiem stosowanym już w immunoterapii innych nowotworów, takich jak rak płuca czy czerniak. Mechanizm jego działania polega na aktywacji własnego układu odpornościowego pacjenta w walce przeciwko nowotworowi. Lek jest podawany we wlewach dożylnych, w odstępach co 3 tygodnie.

Dotychczasowe wyniki badań wskazują na możliwą skuteczność immunoterapii z zastosowaniem tego leku jako terapii ratunkowej u pacjentów z rakiem kory nadnerczy po wyczerpaniu standardowych metod terapeutycznych – podkreśla koordynator badania lek. Agnieszka Kotecka-Blicharz z Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach, który podjął się przeprowadzenia takiego badania w Polsce. Będzie ono realizowane w 5 ośrodkach.

Do badania zakwalifikowanych zostanie 24 pacjentów z rozpoznaniem zaawansowanego miejscowo lub przerzutowego, nieoperacyjnego, progresującego raka kory nadnercza. Warunkiem kwalifikacji, poza świadomą zgodą pacjenta, będzie:

 • wyczerpanie standardowych metod terapii i potwierdzenie progresji w czasie określonym w protokole,
 • wiek > 18. roku życia,
 • stan kliniczny wg ECOG <2,
 • mierzalna choroba wg RECIST 1.1,
 • adekwatna funkcja szpiku i narządów wewnętrznych,
 • skuteczna antykoncepcja w przypadku pacjentów w wieku reprodukcyjnym.

Stosowany schemat leczenia będzie oparty na pembrolizumabie podawanym dożylnie w cyklach co 3 tygodnie, w dawce 200 mg. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania będą: obiektywna odpowiedź na leczeni, czas wolny do progresji, czas trwania odpowiedzi na leczenie. Drugorzędowymi punktami końcowymi będą bezpieczeństwo leczenia oraz jakość życia pacjentów – tłumaczy dr n. med. Barbara Ziółkowska.

Kolej Plus. „W godzinach szczytu mają kursować co kilkanaście minut”

0

Przedstawiciele sześciu samorządów podpisali dziś ze spółką PKP PLK umowy na realizację projektów dofinansowanych w ramach rządowego programu Kolej Plus. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest partnerem we wszystkich tych projektach oraz zapewniła tym samorządom sfinansowanie wkładu własnego do realizowanych inwestycji.

Dzięki dobrze przygotowanej dokumentacji oraz poziomowi dotacji na pokrycie przez gminy wkładu własnego, projekty te zostały ocenione najlepiej w skali całego kraju. Dzięki temu wszystkie 6 projektów liniowych z terenu Metropolii zostało zakwalifikowanych do realizacji w ramach Programu „Kolej Plus”.

– Dzięki tym dotacjom w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wybudowanych i wyremontowanych zostanie łącznie ok. 100 km torów – podkreśla Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM. – To poprawi skomunikowanie naszych gmin z miastem wojewódzkim i stolicą metropolii – z Katowicami. Rozbudowa infrastruktury torowej jest kluczowa dla usprawnienia funkcjonowania transportu szynowego, ponieważ naszym celem jest to, aby pociągi Kolei Metropolitalnej w godzinach szczytu kursowały co kilkanaście minut – dodaje przewodniczący Karolczak.

Teraz czas na projekt i realizację

Dzięki inwestycjom niemal 100 km torów kolejowych zostanie odbudowanych, rozbudowanych lub przywróconych ruchowi pasażerskiemu. Na trasach powstanie 14 nowych przystanków osobowych.

– Podpisanie umów, to – owszem – początek budowy, ale to także niejako zwieńczenie dotychczasowych prac nad obszerną dokumentacją, która jest wymagana przy tego typu inwestycjach – mówi Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM.

Kolejnym etapem po podpisaniu umów będzie ogłoszenie przez PKP PLK postępowań przetargowych na opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej, która będzie podstawą do przygotowania przetargów na prace budowlane. Wyjątkiem jest projekt zakładający odtworzenie ruchu pasażerskiego pomiędzy Gliwicami a centrum Katowic przez południowe dzielnice Zabrza, Rudy Śląskiej, z nowym przystankiem w Chorzowie, gdzie od razu zostanie ogłoszony przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj.

6 inwestycji

Umowy dotyczą prac na szeregu linii kolejowych. Mowa o:

 • budowie drugiego toru w kierunku Rybnika na odcinku Katowice Ligota – Orzesze-Jaśkowice,
 • odbudowie połączenia kolejowego z centrum Pyskowic,
 • odtworzenie alternatywnego połączenia pasażerskiego Katowic z Tychami przez katowickie dzielnice Kostuchna i Murcki,
 • odtworzeniu ruchu pasażerskiego pomiędzy Gliwicami a centrum Katowic przez południowe dzielnice Zabrza, Rudy Śląskiej, z nowym przystankiem w Chorzowie,
 • odtworzeniu bezpośredniego połączenia centrum Dąbrowy Górniczej ze Strzemieszycami i Sławkowem,
 • budowie linii kolejowej między Bytomiem a Rudą Śląską Chebziem, przez Orzegów.

Pyskowice Miasto – powrót pociągów po ponad 20 latach

Ruch pasażerski do stacji Pyskowice Miasto został zatrzymany w 2000 roku. Od tego momentu pociągi pasażerskie przejeżdżające przez Pyskowice zatrzymywały się na stacji znajdującej się poza centrum miasta.

– Projekt przywrócenia połączenia kolejowego (linia nr 198) Pyskowice Miasto – Pyskowice i dalej w ramach planowanej Kolei Metropolitalnej jest dla Pyskowic jak skok cywilizacyjny – mówi Adam Wójcik, burmistrz Pyskowic. – Zintegrowany system komunikacji, P&R, szybkie i ekologiczne przemieszczanie się do centrum aglomeracji śląskiej jest kluczowe dla rozwoju Pyskowic. Połączenie kolejowe daje nam możliwość zdywersyfikowania trudnej już dziś sytuacji na drogach wlotowych i wylotowych z miasta. Biorąc zaś pod uwagę, że większość aktywnych zawodowo pyskowiczan pracuje w Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu czy Katowicach – tą inwestycją dajemy im możliwość tańszego i komfortowego przemieszczania się – dodaje burmistrz.

Z Bytomia do Gliwic przez Zabrze i Rudę Śląską

W ramach rządowego programu odbudowana zostanie również linia kolejowa między Bytomiem i Rudą Śląską. Na trasie powstaną dwa nowe przystanki – w Bytomiu przy ulicy Zabrzańskiej i w rudzkim Orzegowie. W Chebziu linia łączyć się będzie z główną linią kolejową łączącą Katowice z Gliwicami. Co ważne – pociągi będą mogły tu być kierowane w obu kierunkach. Dzięki temu pociągi kursujące z Bytomia do Gliwic będą mogły jechać przez centrum Zabrza i Rudę.

– Kolej metropolitalna będzie istotną poprawą oferty komunikacji publicznej w naszym regionie – mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. – Budowa nowego połączenia kolejowego między Bytomiem a Rudą Śląską i Zabrzem w ramach programu „Kolej Plus” z pewnością będzie atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób pracujących i uczących się w tych miastach. Szybkie i bezkolizyjne połączenia między miastami to, coś, czego oczekują od nas mieszkańcy i przedsiębiorcy. Bez rozwoju połączeń kolejowych nie rozwiniemy mobilności w Metropolii – dodaje prezydent Bytomia.

Alternatywne połączenie Katowic i Gliwic przez Rudę Śląską

Inwestycja, której miastem-liderem jest Ruda Śląska, zakłada przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice – Ruda Kochłowice – Katowice. Na trasie tej pociągi będą się zatrzymywać na nowych lub odbudowanych stacjach i przystankach kolejowych: w rejonie os. Wyzwolenia w Gliwicach, w zabrzańskich Makoszowach, w rudzkich Bielszowicach, Halembie, Wirku i Kochłowicach oraz na nowym przystanku w Chorzowie-Batorym.

– Uruchomienie tego połączenia kolejowego skomunikuje południowe dzielnice Rudy Śląskiej z miastami o dużym potencjale społeczno-gospodarczym wchodzącymi w skład Metropolii. Wykorzystując potencjał połączeń kolejowych, pozwoli też mieszkańcom pracującym poza Rudą Śląską na szybkie dotarcie do pracy– mówi Michał Pierończyk – prezydent Rudy Śląskiej.

– Podróże między miastami metropolii pochłaniają znaczną część naszego czasu. Wprowadzone rozwiązania kolejowe w ramach Programu Kolej Plus w znacznym stopniu pozwolą nam ten czas zaoszczędzić, wpłyną też na poprawę komfortu naszych podróży– dodaje.

Konkurs Marka Śląskie. Do kogo trafi nagroda? Można składać wnioski

Jak co roku, na początku września Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa w Gliwicach zorganizuje doroczną Galę, której ważnym elementem będzie rozstrzygnięcie konkursu “Marka Śląskie”

Marka jest kategorią marketingową przyczyniającą się do tworzenia dobrego wizerunku produktu, a co za tym idzie – do wzrostu jego popularności. Marka wywołuje skojarzenia i odczucia, które wpływają na opinię publiczną, zachowania społeczne i postawy konsumenckie. Marka ma także silne znaczenie emocjonalne. W świadomości odbiorców istnieje jako symbol doskonałości, perfekcji i lojalności. Silna i rozpoznawalna marka jest wyznacznikiem reputacji i autorytetu.

Konkurs „Marki Śląskie” ma na celu promowanie najlepszych przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, samorządów czy przedsięwzięć, które swój sukces osiągnęły nie tylko dzięki dobrej koniunkturze i ciężkiej pracy, ale także w oparciu o wyrafinowany marketing i planowane budowanie marki. Wyróżnienie niewątpliwie przyczyni się do budowania pozytywnego wizerunku Województwa Śląskiego i budowania tożsamości regionalnej.

Kandydatów do nagrody „Marka – Śląskie” mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji. Wnioski o przyznanie nagrody „Marka-Śląskie” i wymagane załączniki, podpisane przez reprezentantów wnioskującego, należy przesłać do 30 czerwca na adres Biura Kapituły Konkursu markaslaskie@riph.com.pl

Najważniejsze miejsca i usługi w zasięgu 15 minut? Powstała mapa

1

Idea miast 15-minutowych zyskuje popularność na całym świecie. Chodzi o możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb w najbliższym otoczeniu od swojego miejsca zamieszkania. Teraz każdy może sprawdzić jakie usługi i tereny tam się znajdują, dzięki interaktywnej mapie, którą właśnie uruchomiła Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Zapewnienie dostępu do podstawowych usług czy terenów wypoczynku blisko miejsca zamieszkania to coraz powszechniejszy trend w kształtowaniu miast. Sprzyja to integracji społecznej, rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości, a także poprawia jakość środowiska i zdrowie samych mieszkańców, eliminując zbędne korzystanie z samochodu i zachęcając do ruchu pieszego.

– Mówimy o zaspokajaniu podstawowych potrzeb w najbliższej okolicy. Nie każdy w pobliżu miejsca zamieszkania może mieć stadion czy filharmonię, ale każdy powinien mieć dostęp do szkoły, przedszkola, przychodni czy placówki handlowej – mówi Andrzej Kolat, dyrektor Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej.

Interaktywna mapa dostępna jest na portalu InfoGZM. Jest to narzędzie, które pozwala sprawdzić, jakie podstawowe usługi publiczne (istotne dla codziennego życia) znajdują się w pobliżu dowolnie wybranego punktu na mapie (np. własnego miejsca zamieszkania). Wybrany obszar można przeanalizować wg kryterium czasu lub odległości, czyli np. dla zasięgu do 15 minut lub dla odległości do 2000 metrów.

Ponadto można dostosować prędkość przemieszczania się oraz wybrać pomiędzy podróżą pieszą a rowerową. Istnieje też możliwość filtrowania wyników i wyświetlenia danej kategorii obiektu, np.: szkoły, przedszkola i żłobki, kina, teatry, parki. Dla lepszej czytelności wyświetlają się one na mapie w postaci piktogramów. Dodatkowo pokazuje się liczba ludności zamieszkująca w wybranym analizowanym obszarze.

– W tym momencie opracowujemy strategię rozwoju na najbliższe lata, której integralnym elementem będzie model struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej. W tym kontekście idea miasta 15-minutowego jest zgodna z celami, jakie chcemy uzyskać w tym procesie. Interaktywna mapa, którą uruchomiliśmy, pozwala jeszcze lepiej zrozumieć i zobrazować ten trend – tłumaczy Andrzej Kolat.

Idea miasta 15-minutowego stoi w opozycji do rozwiązań stosowanych w ubiegłym stuleciu, kiedy stawiano na tzw. strefowanie, czyli – osobno strefa zamieszkania, osobno przemysłu i zieleni.  To także swoisty powrót do idei miasta „na ludzką skalę”, gdzie duża część przemieszczeń odbywała się w pierwszej kolejności pieszo lub rowerowo, a nie jak dzisiaj – samochodem.

Idea miasta 15-minutowego zyskuje popularność na całym świecie. Z jej założeń już teraz korzystają tak duże ośrodki miejskie jak Paryż, Barcelona, Melbourne, Ottawa, Nowy Jork czy Kopenhaga.

Mapa dostępna jest pod adresem: https://infogzm.metropoliagzm.pl/mapy/miasto_15-minutowe.html

Od jutra Metropolia wprowadza nowe kasowniki i automaty

0

Pierwsze autobusy wyposażone w automaty biletowe obsługujące płatności zbliżeniowe, jak również nowe i bardziej czytelne kasowniki, mogą wyjechać na ulice Metropolii już w połowie lutego.

Wszystkie nowe autobusy i tramwaje, kursujące w ramach ZTM, będą systematycznie wyposażane w nowe urządzenia. Pierwsze z nich to automaty z ekranem dotykowym, które będą obsługiwać karty ŚKUP, jak również płatności zbliżeniowe. Drugi typ urządzeń to kasowniki, służące do rejestracji biletów zapisanych na kartach ŚKUP, domyślnie pracujące w taryfie odległościowej, gdzie wystarczy zbliżyć kartę do czytnika, aby zarejestrować wejście.

– Mieszkańcy i użytkownicy komunikacji miejskiej mogli osobiście sprawdzić działanie nowych urządzeń podczas przeprowadzonych w pierwszej połowie stycznia konsultacji – mówi Jacek Brzezinka, członek zarządu GZM. W siedzibie urzędu metropolitalnego ustawiono makietę z automatami i kasownikami, a następnie zaproponowano osobom testujących wykonanie szeregu podstawowych działań. W ten sposób każdy mógł przetestować działanie urządzeń, a następnie wyrazić swoje zdanie na temat ich funkcjonowania.

Kolejne automaty i kasowniki będą montowane sukcesywnie, mają się pojawiać wraz z nowymi pojazdami. Przewoźnicy będą mieli 12 miesięcy od zawarcia umowy przewozowej, aby zamontować automaty i kasowniki w swoich pojazdach. Ponadto równolegle do tych zmian, wszystkie pojazdy, które obsługują linie ZTM według wcześniej zawartych umów, będą wyposażone w co najmniej jeden automat biletowy, obsługujący płatności kartami zbliżeniowymi.

Systematyczna wymiana kasowników oraz instalacja nowych urządzeń, obsługujących płatności zbliżeniowe, to jedne z elementów prac związanych z usprawnieniem systemu płatności w komunikacji miejskiej. Montaż nowych urządzeń pozwoli każdemu w łatwy i wygodny sposób opłacić swój przejazd, dzięki czemu możliwe będzie odejście od modelu sprzedaży, w którym to kierowcy sprzedawali bilety. To także odpowiedź na oczekiwania samych kierowców, którzy komunikowali już wcześniej potrzebę wprowadzenie takiej zmiany.

Metropolia kupuje gaz. Cena dwa razy wyższa niż przed rokiem

0

Około 84 miliony złotych. Tyle za gaz zapłaci grupa zakupowa utworzona przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Zaproponowane ceny mieszczą się w kwocie, która została zaplanowana na realizację tego zamówienia. Niemniej są one niemal dwukrotnie wyższe w porównaniu do cen, które zostały zawarte w ramach poprzedniego, wspólnego zakupu.

W skład grupy zakupowej gazu wchodzą łącznie 32 gminy. Zamierzają zakupić łącznie 198,7 GWh. W tej liczbie 15 samorządów zdecydowało się na dwuletnie dostawy w latach 2022 – 2023. Zakupią one łącznie ok. 97,2 GWh. W drugim wariancie występuje 17 gmin. W 2022 roku zakupią one ok. 101,5 GWh gazu. Na podjęcie przez gminy takich decyzji ma wpływ sytuacja na rynku paliw, powodująca wzrosty cen w krótkim czasie.

Na podjęcie przez gminy takich decyzji ma wpływ sytuacja na rynku paliw, powodująca wzrosty cen w krótkim czasie. Jak komentowała podczas ogłoszenia przetargu Karolina Mucha Kuś, dyrektor Departamentu Projektów i Inwestycji Metropolii GZM, przyczyną jest dynamiczna sytuacja na rynku paliwa gazowego. – Ma na nią wpływ sytuacja geopolityczna, związana z budową rurociągu Nord Stream II oraz działaniami Gazpromu. Ich celem jest zakończenie budowy, utrzymanie własności i statusu operatora. W grę wchodzi także zagwarantowanie udziału w operacjach handlowych – wyjaśniała.

W przetargu ofertę złożyło PGNiG Obrót detaliczny Sp. z o.o. Jej łączna kwota wynosi ok. 84,3 mln zł. W tym wartość dwuletniej sprzedaży wynosi ok. 46,3 mln zł, rocznej natomiast ok. 38 mln zł. Kwota jaką zaproponowano jest niższa niż budżet zamówienia, przyjęty na poziomie ok. 89 mln zł.

Przedstawione kwoty wskazują wzrost cen za gaz w porównaniu z obowiązującą stawką dla obecnej Grupy Zakupowej Gazu na lata 2020-2021. W przypadku umowy dwuletniej oznacza to wzrost o 196,4% a rocznej 259,5 %. 

Przeliczmy procenty na złotówki. W obecnej grupie zakupowej na lata 2020-2021 stawka wynosi 8,959 gr/kWh. W przypadku gmin, które zdecydowały się na roczny zakup, cena wzrośnie do 32,206 gr/kWh. Gminy z umową dwuletnią będą płacić 26,558 gr/kWh. 

Toczący się obecny przetarg to realizacja drugiego grupowego zakupu gazu, realizowanego przez Metropolię. Pierwszy przetarg rozstrzygnięto w listopadzie 2019 roku. Realizacja tego zamówienia potrwa do końca bieżącego roku.

Dodajmy, że 9 listopada rozstrzygnięto przetarg na wspólny zakup energii elektrycznej w latach 2022-2023 dla 115 zamawiających. Dobiegają również końca rozmowy z gminami w celu powołania grupy zakupowej samochodów elektrycznych, realizując tym samym wymogi ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Przyszłość z funduszami. Spotkajmy się 9 listopada

0

Nowe możliwości wsparcia biznesu ze środków unijnych i krajowych zostaną przedstawione podczas konferencji organizowanej przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości na Stadionie Śląskim 9 listopada. Wydarzenie po raz kolejny odbędzie się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Polskie edycje tej imprezy zawsze należą do najbardziej spektakularnych na świecie – w zeszłorocznej wzięło udział ponad 120 tys. osób. 

— Po lockdownie wracamy do tradycji organizowania konferencji — 9 listopada będziemy gościć osoby zainteresowane wsparciem przeznaczonym dla mikro-, małych i średnich firm. Program  jak zawsze obejmie wiele zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju biznesu i doradztwa, szczególnie w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Tym razem chcemy przedstawić możliwości, jakie zapewnią programy pomocowe z różnych źródeł. W dyskusji panelowej z udziałem zaproszonych gości zaprezentowane zostaną Fundusze dla Śląskiego czyli program regionalny, Krajowy Plan Odbudowy oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, których beneficjentem jest województwo śląskie. Uczestnicy w jednym miejscu otrzymają pakiet niezbędnych informacji oraz bezpośredni dostęp do ekspertów różnych dziedzin, bowiem w przestrzeni wystawienniczej dyżurować będą konsultanci reprezentujący Instytucje Otoczenia Biznesu z naszego regionu – informuje Dyrektor ŚCP Krzysztof Spyra.

Dla przedsiębiorców zostaną zorganizowane warsztaty poświęcone zagadnieniom zamówień publicznych.

W trakcie uroczystości wręczone zostaną promesy umów dla przedsiębiorstw, których projekty otrzymały wsparcie ze środków unijnych. 

— Za nami szczególnie trudny dla biznesu okres, kryzys dotknął niemal wszystkich gałęzi gospodarki. W tym czasie Zarząd Województwa Śląskiego zainicjował konkursy pozwalające utrzymać się na rynku firmom, szczególnie tym z najbardziej zagrożonych branż. Warto zaznaczyć, że za te działania nasz region otrzymał prestiżowe wyróżnienie Europejski Region Przedsiębiorczości, przyznawane przez Komitet Regionów. Do tej pory dofinansowanie uzyskało ponad 520 firm —podkreśla Krzysztof Spyra, dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. — Teraz dołączą do nich kolejne 134. Konferencja będzie świetną okazją do podsumowania doświadczeń, poznamy również efekty projektów. Bardzo nas cieszy, że w regionie nie ustaje tendencja do prowadzenia badań naukowych i wprowadzania innowacji, co nadal miało, mimo tego kłopotliwego okresu, odzwierciedlenie w składanych do ŚCP projektach — dodaje Krzysztof Spyra.

Sieć Badawcza Łukasiewicz pomaga przedsiębiorcom rozwiązywać problemy badawczo-rozwojowe.

Ideą Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest przede wszystkim edukacja i dostęp do specjalistycznej wiedzy, dlatego w programie konferencji  nie zabraknie praktycznych warsztatów. Dla projektodawców, realizujących projekty z unijnym dofinansowaniem przygotowano szkolenie poświęcone problematyce przeprowadzania zamówień publicznych oraz rozliczania wniosków o płatność. Uczestnicy zainteresowani pracami badawczymi, poszukujący wsparcia ekspertów będą mieli możliwość spotkania z ekspertami Sieci Łukasiewicz, która oferuje bezpłatną pomoc w rozwiązywaniu problemów z zakresu B+R. 

W strefie rozmów spotkamy się m.in. z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Funduszu Górnośląskiego, Śląskiego Funduszu Rozwoju oraz Śląskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników oraz przestrzeganie obowiązujących  przepisów dotyczących sytuacji epidemicznej, organizatorzy dostosowali konferencję i towarzyszące jej wydarzenia do zasad/obostrzeń sanitarnych. 

W konferencji w 2019 r. uczestniczyli Jakub Chełstowski — Marszałek Województwa Śląskiego, Wojciech Kałuża — Wicemarszałek Województwa Śląskiego oraz przedstawiciele Zarządu.

Przyszłość z funduszami. Dobre praktyki i nowe szanse dla rozwoju MŚP.

9 listopada, godz. 10-15
Stadion Śląski — Centrum Konferencyjne

Dla uczestników przewidziano bezpłatny parking.

Zapraszamy do rejestracji TUTAJ. Liczba miejsc ograniczona. 

Na Stadionie Śląskim spotkaliśmy się z przedsiębiorcami także w 2019 r.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany jest od 2008 roku w 180 krajach świata. W bieżącym roku będzie miał miejsce w dniach 8-14 listopada. W jego ramach w naszym regionie odbędzie się szereg bezpłatnych spotkań, debat, kampanii promocyjnych. Wszyscy chętni mogą znaleźć interesujące ich wydarzenia w wyszukiwarce dostępnej na stronie https://tydzienprzedsiebiorczosci.pl/wydarzenia/

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej — Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Podwyżki dla pracowników Kolei Śląskich już od 1 października 2021

1

Zarząd Kolei Śląskich w dniu 29 lipca 2021 roku podpisał porozumienie ze stroną społeczną, kończąc tym samym spór zbiorowy oraz zapewniając podwyżki dla pracowników samorządowego przewoźnika. O tym, co podpisane porozumienie oznacza dla kolejarzy rozmawiamy z Alicją Omięcką, Wiceprezesem Zarządu spółki Koleje Śląskie, która wskazuje, że dobry biznes to taki, w którym każda ze stron czuje się usatysfakcjonowana.

Porozumienie dotyczące podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników Kolei Śląskich zostało podpisane w trakcie pandemii – okresie szczególnie trudnym dla każdej ze stron. Co było kluczem do rozwiązania sporu?

Trzeba pamiętać, że biznes to nie tylko firma i wizja jej rozwoju, ale przede wszystkim ludzie i ich umiejętności, które pozwolą na wdrożenie zmian. Nie ukrywam, że pandemia nie ułatwiała dialogu w zakresie zmian uposażeń dla naszych pracowników. Niełatwo jest negocjować, gdy przyszłe funkcjonowanie spółki jest zależne od trudnych do określenia czynników, takich jak długość lockdownu czy związane z nim natychmiastowe obniżenie zainteresowania usługami transportu publicznego. To czas szczególnie trudny również dla naszych pracowników oraz ich rodzin. Rzeczywistość biznesowa jest coraz bardziej zmienna, złożona i nieprzewidywalna. Trzeba jednak nauczyć się reagować na to, co się dzieje wokół i być uważnym zarówno na potrzeby rynku, jak i pracowników. Styl działania, szukanie najlepszych możliwości i skuteczność wprowadzanych rozwiązań są kluczem do sukcesu. Priorytetem jest dewiza, że dobry biznes to taki, w którym każda ze stron czuje się usatysfakcjonowana. Dzięki przeanalizowaniu możliwych wariantów rozwiązań oraz wzajemnej woli współpracy, porozumienie zostało osiągnięte. Pierwsze podwyżki dla pracowników Kolei Śląskich zaczną obowiązywać od 1 października 2021 roku.

Co udało się zatem osiągnąć dzięki dialogowi społecznemu z przedstawicielami pracowników? O czym stanowi wspomniane porozumienie i w jaki sposób zmienią się uposażenia poszczególnych grup zawodowych?

Dzięki podpisanemu porozumieniu podwyżki otrzymają m.in. kierownicy pociągów, konduktorzy, a także rewidenci taboru, maszyniści czy sprzątacze taboru kolejowego. Wzrosną również wynagrodzenia instruktorów w postaci dodatkowej comiesięcznej premii. Wprowadziliśmy jednak nową zasadę jej przyznawania. Dodatek zostanie wliczony do wynagrodzenia w danym miesiącu tylko wtedy, gdy nie dojdzie do żadnego negatywnego zdarzenia w ruchu kolejowym, które mogłoby być spowodowane przez pracowników szkolonych przez danego instruktora. Rozwiązanie to z jednej strony zapewnia formę wynagrodzenia motywacyjnego, a z drugiej pozwala wprowadzić dodatkowy mechanizm podnoszący skuteczność szkoleń. Nowym systemem nagród objęci zostaną również pracownicy administracyjni. To nowość w naszym regulaminie wynagrodzeń, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Zarządem Kolei Śląskich kierowała zarówno wola współpracy z przedstawicielami strony społecznej, jak i chęć wprowadzenia nowoczesnych standardów biznesowych w zakresie motywowania pracowników. 

Czy wprowadzone zmiany będą miały wpływ na pasażerów? 

Konsekwentnie podejmujemy kroki, które oczywiście prowadzą do zmian, ale takich, które mają na celu stałe podnoszenie komfortu pasażerów i dostępności regionalnego transportu kolejowego tak, aby stawał się on zawsze pierwszym wyborem w momencie planowania podróży. Obecnie priorytetem jest wypracowanie jak największego zainteresowania naszymi usługami. Pomimo epidemii i wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu komunikacji publicznej w Polsce, miniony rok nie zmienił na pewno jednej rzeczy, faktu, że to pasażer oraz jego satysfakcja z podróży są dla nas najważniejsze. W celu zapewniania najwyższych standardów usług i bezpieczeństwa wprowadziliśmy najnowocześniejsze metody czyszczenia pojazdów. Tylko w pierwszej połowie 2021 roku jako pierwszy podmiot w Polsce uzyskaliśmy jednolity certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, podpisaliśmy Europejską Deklarację Kultury Bezpieczeństwa, uzyskaliśmy tytuł Wielkiego Modernizatora 2020 nadany przez Instytut Europejskiego Biznesu, a także wprowadziliśmy pierwszy przystanek na żądanie. W maju bieżącego roku rozpoczęliśmy wdrażanie rozwiązań mających na celu uproszczenie taryfy przewozowej Kolei Śląskich. Już we wrześniu wprowadzimy również nowe atrakcyjne oferty. Podążając za trendami europejskich kolei regionalnych damy naszym pasażerom możliwość korzystania z innowacyjnej taryfy pozaszczytowej ze zniżką do 20%. 

 Zatem quo vadis, spółko Koleje Śląskie?

Podejmowane przez nas działania mają na celu ugruntowanie pozycji nowoczesnego, ekologicznego,  szybkiego i przystępnego cenowo przewoźnika kolejowego. Chcemy być synonimem bezpiecznego i komfortowego środka transportu publicznego. Mamy jednak świadomość, że nie jesteśmy w stanie zrealizować tych zadań bez fachowców. Zatrudnienie w Kolejach Śląskich powinno być postrzegane jako prestiżowa praca w regionie z godną płacą. Załoga, od której zależy bezpieczeństwo pasażerów, czyli nas wszystkich to sztab profesjonalistów. Musimy pamiętać, że kolej to nie tylko pojazdy, budynki czy infrastruktura kolejowa.  Kolej to złożony tętniący życiem organizm. Kolej to przede wszystkim ludzie.

Zmień EGO na EKO. Kampania w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności

0

„Zmień EGO na EKO“ – pod takim hasłem ZTM rozpoczyna kampanię i cykl inicjatyw w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. ETM zaczyna się już w najbliższy czwartek (16 września) i potrwa do 22 września, czyli „Dnia bez Samochodu”.

Zarząd Transportu Metropolitalnego – największy organizator komunikacji miejskiej w Polsce – przygotował szereg inicjatyw na najbliższe dni i szczególnie w tym okresie promuje rolę transportu publicznego w budowaniu ekologicznego, przyjaznego i nowoczesnego miasta.

„Pokaż się z ekologicznej strony” – w ten sposób ZTM angażuje pracodawców w popularyzację ekologicznego transportu

– Widzimy swoją szczególną rolę w rozwoju gospodarczym regionu, a także dbałości o jego perspektywę środowiskową. Inicjujemy systemowe projekty B2B – bardzo zależy nam na nawiązaniu współpracy z regionalnymi pracodawcami tak, aby zostali naszymi partnerami w popularyzacji ekologicznej komunikacji miejskiej wśród pracowników. Szczególnie teraz, w trakcie ETM, zapraszamy do rozmowy duże zakłady z naszego regionu, którym możemy zaproponować indywidualne warunki komercyjne takiej współpracy – mówi Andrzej Stangret, zastępca dyrektora ZTM ds. handlowych.

Firmy, które zostaną partnerem ZTM w budowaniu ekologicznego regionu, mają zagwarantowane do 10 proc. zniżki na zakup biletów dla swoich pracowników. Mogą wykorzystać bilety jako benefity dla pracowników – sami decydują, czy chcą (oraz w jakim zakresie) partycypować w koszcie biletów dla swoich pracowników. 

– Oprócz nadrzędnego celu naszego programu, firmy – partnerzy – mogą odnieść dodatkowe korzyści, na które zwracamy uwagę. Myślę o oszczędności na opłatach za miejsca parkingowe, możliwość redukcji kosztów związanych z samochodami służbowymi. W ramach naszej współpracy, mogą także szeroko promować swoją firmę i markę w regionie – w zależności od zakresu współpracy proponujemy nawet bezpłatną możliwość skorzystania z nośników reklamowych ZTM – podkreśla Andrzej Stangret. 

Zapraszamy na dobrą kawę i spotkanie ze znanym… kontrolerem

Ostatni dzień „Europejskiego Tygodnia Mobilności” to obchodzony corocznie 22 września „Dzień bez Samochodu”. Wszyscy kierowcy w tym dniu mogą podróżować komunikacją ZTM za darmo, jeśli tylko będą mieć przy sobie dowód rejestracyjny samochodu. 

Tego dnia pasażerów czekają także pewne niespodzianki. W kilku miastach Metropolii na wybranych przystankach będzie czekała na nich m.in. gorąca kawa, którą będą mogli wypić m.in. z dyrektor ZTM Małgorzatą Gutowską oraz prezydentami miast. – Dla mnie to jest świetna okazja, aby porozmawiać z pasażerami oraz podziękować im – w symboliczny, sympatyczny sposób – za ich zaufanie, za to, że jeżdżą razem z nami. Zapraszam ich w tym dniu na kawę. Będzie mi szalenie miło – wraz z włodarzami miast – spotkać, porozmawiać z naszymi mieszkańcami i napić się wspólnie kawy – mówi Małgorzata Gutowska.

Dokładna lista lokalizacji opublikowana zostanie na profilu na Facebooku oraz na stronie internetowej ZTM. Dodatkowo, 22 września mieszkańcy Metropolii będą mogli spotkać niecodziennego, ale dobrze znaną im osobę. W rolę kontrolera biletów wcieli się Krzysztof Hanke, polski aktor, satyryk, lider znanego, śląskiego „Kabaretu Rak”.

– Wykorzystujemy humorystyczną konwencję, aby zaskoczyć i rozbawić podróżujących, którzy zdecydowali się spędzić „Dzień Bez Samochodu” z nami. Dlatego wierzę, że uda nam się wywołać wiele spontanicznych uśmiechów. Ten sympatyczny pomysł to również forma podziękowania dla tych, którzy są z nami – mówi Małgorzata Gutowska.

ZTM rozpoczyna szeroką kampanię „Zmień EGO na EKO” i zaprasza do siebie wszystkich podróżujących po Metropolii

– „Zmień EGO na EKO! Masz teraz 1000 powodów, by korzystać z transportu publicznego i być bardziej EKO, a mniej… EGO“ – w ten sposób zwracamy się w naszej kampanii do wszystkich mieszkańców – podkreśla Andrzej Stangret. – Od 1000 dni Zarząd Transportu Metropolitalnego tworzy system ŁatwEKO podróżowania po metropolii. W naszej najnowszej kampanii postawiliśmy więc na ekologię – dodaje. 

Nowa kampania realizowana będzie w mediach tradycyjnych, radio, citylightach oraz w kanałach digitalowych. Jej elementem będzie także nowy film wideo podsumowujący „1000 dni ZTM“ i kluczowe rozwiązania wdrożone w tym czasie. Materiał będzie promowany w social mediach.

– Na początku 2019 r. przejęliśmy organizację komunikacji miejskiej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Mija właśnie 1000 dni naszej aktywności, w trakcie których udało nam się zrealizować wiele ciekawych projektów, których brakowało dotąd w regionie. Obsługa klientów on-line, Metrobilet, czyli wspólna oferta ZTM i Kolei Śląskich, czy też linie metropolitalne to projekty, które wnoszą nową jakość i zmieniają koncepcję transportu publicznego. I właśnie o tych najważniejszych inicjatywach opowiadamy w naszym filmie – zapowiada Andrzej Stangret

W ciągu całego „Europejskiego Tygodnia Mobilności”, facebookowy fanpage ZTM stanie się socialową przestrzenią działań kampanijnych oraz bieżącej komunikacji. Na Facebooku ZTM będzie informował o wszystkim, co będzie się działo w kolejnych dniach „Europejskiego Tygodnia Mobilności”, jak również – szczególnie w tym okresie – promował swoją ofertę dla pracodawców. 

Z kolei mieszkańcy Metropolii, którzy w najbliższych dniach odwiedzą centrum handlowe w Katowicach (Galeria Katowicka) oraz Sosnowcu (Plaza) będę mogli poznać więcej szczegółów dotyczących oferty organizatora transportu na specjalnych stoiskach ZTM.

Nowe, atrakcyjne oferty w Kolejach Śląskich! Sprawdź i jedź

1

Innowacyjna taryfa pozaszczytowa ze zniżką do 20%,  możliwość zabrania w weekendy oraz święta drugiej osoby za dopłatą złotówki, rozszerzone bilety rodzinne, nawet 25% ulgi dla grup czy dobowe  i miesięczne bilety, uprawniające do korzystania z pociągów Kolei Śląskich oraz komunikacji ZTM  to tylko niektóre z nowych, atrakcyjnych ofert proponowanych przez kolejową spółkę. 

Jak wskazuje Patryk Świrski, prezes Kolei Śląskich – przewoźnik jest kręgosłupem komunikacyjnym regionu, który każdego dnia daje pasażerom możliwość dotarcia w szybki, bezpieczny, komfortowy i przystępny cenowo sposób do najbardziej odległych zakątków województwa śląskiego.

Koleje Śląskie konsekwentnie podejmują działania, które mają na celu stałe podnoszenie komfortu pasażerów i dostępności regionalnego transportu kolejowego tak, aby stawał się on zawsze pierwszym wyborem w momencie planowania podróży. 

Nowe taryfy i bilety miesięczne już od 1 września

Wprowadzanie rozwiązań mających na celu uproszczenie taryfy przewozowej rozpoczęło się już w maju 2021 roku. Pierwsza faza zmian weszła w życie 10 maja 2021 roku, druga wchodzi już 1 września 2021 roku, zaś cały proces powinien zakończyć się w 2022 roku.

– Jesteśmy kręgosłupem komunikacyjnym regionu. Obsługując 16 linii oraz uruchomiając blisko 400 pociągów każdego dnia dajemy pasażerom możliwość dotarcia w szybki, bezpieczny, komfortowy i przystępny cenowo sposób do najbardziej odległych zakątków województwa śląskiego. Doskonale rozwinięta siatka połączeń z jednej strony stanowi ogromny potencjał, z którego na co dzień mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Śląska, a z drugiej jest również wielowymiarowym wyzwaniem dla ekspertów spółki, którzy stale monitorują liczbę pasażerów i zainteresowanie poszczególnymi trasami oraz tworzą analizy, w oparciu o które wprowadzamy nowe oferty i aktywności promocyjne – mówi Patryk Świrski, prezes Kolei Śląskich

Oferty dla rodzin, par, i dla wszystkich pasażerów

Podążając za trendami europejskimi, Koleje Śląskie jako pierwszy polski przewoźnik regionalny od 1 września 2021 roku wprowadzają możliwość korzystania z innowacyjnej taryfy pozaszczytowej ze zniżką do 20%. 

Na pasażerów czekać będzie również szereg najbardziej atrakcyjnych ofert. 

Silesia 24 pozwoli na podróżowanie po całym województwie śląskim zarówno pociągami Kolei Śląskich, jak i komunikacją ZTM bez ograniczeń przez 24 godziny za jedyne 38 złotych. 

Silesia Duo umożliwi zabranie w weekendy oraz święta drugiej osoby za dopłatą złotówki. Strefowy Superbilet 24 będzie uprawniał do korzystania z pociągów Kolei Śląskich oraz komunikacji ZTM na terenie Metropolii przez 24 godziny w cenie 15 złotych. 

Superbilety miesięczne na Koleje Śląskie i komunikację ZTM

Zupełną nowość stanowią Superbilety miesięczne, będące odpowiednikami dotychczasowych Metrobiletów, które umożliwią podróż pociągami Kolei Śląskich w wybranych strefach Metropolii. Bilety te po raz pierwszy pojawią się w sieci sprzedaży śląskiego przewoźnika i będą honorowane w wyznaczonych obszarach komunikacji ZTM. 

Wprowadzone zostaną również atrakcyjne oferty dla osób podróżujących wspólnie. Mała Grupa Poza Szczytem otrzyma zniżkę 25%, a oferta Rodzina w nowej odsłonie umożliwi podróż aż 9 osobom ze zniżką 30%. 

– Na co dzień podejmujemy działania, które mają zachęcać do bezpiecznego podróżowania z nami. Stale wskazujemy również na wszystkie zalety wyboru kolei, jako doskonałego środka transportu podkreślając jego wygodę, krótki czas podróży, ekologię i bezpieczeństwo. Nowe atrakcyjne oferty to kolejny krok w stronę pasażerów, których komfort i satysfakcja z podróży są dla nas najważniejsze – podkreśla Alicja Omięcka, wiceprezes Kolei Śląskich.

Nowe oferty Kolei Śląskich zaczną obowiązywać 1 września 2021 roku. Śląski przewoźnik zachęca do zapoznania się ze szczegółami na stronie www.kolejeslaskie.pl