Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin, wsparcie kierowane do gliwickich seniorów, promocja zdrowia oraz pomoc osobom bezdomnym to najważniejsze obszary polityki społecznej naszego miasta. Czym zapisał się w jej sferze miniony rok? Zebraliśmy najistotniejsze miejskie inicjatywy i wydarzenia AD 2022, przyczyniające się do podnoszenia jakości życia gliwiczan. 

Osoby z niepełnosprawnościami

Na starcie 2022 roku powołano pełnomocnika Prezydenta Miasta Gliwice do spraw osób z niepełnosprawnościami. Została nim Klaudia Bera, zastępczyni naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, zajmująca się zadaniami na rzecz osób niepełnosprawnych i współpracująca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wspierającymi osoby niepełnosprawne. Nadzorowała ona powstanie miejskiego portalu niepelnosprawni.gliwice.eu, uruchomionego 2 grudnia – w przeddzień Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. 

W portalu zamieszczane są aktualności z życia Gliwic dotyczące osób z niepełnosprawnościami oraz informacje przydatne rodzinom i opiekunom osób potrzebujących stałej opieki. Można tam znaleźć dane jednostek miejskich działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami i opis ich działań, a także informacje o formach pomocy, np. pracy socjalnej, zasiłku pielęgnacyjnym, pomocy asystenta, opiece wytchnieniowej, środkach PFRON, specjalistycznych usługach opiekuńczych czy świadczeniach pielęgnacyjnych.

– Portal to odpowiedź na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Powstał w konsultacji z przedstawicielami tego środowiska, m.in. Miejską Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Gliwickim Forum Organizacji Działających na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Nie jesteś sam”. Został dostosowany również do potrzeb osób słabo widzących – podkreśla Klaudia Bera.

W maju w Arenie Gliwice zorganizowano obchody Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych „Gliwice Razem”. Równolegle Miasto Gliwice i Politechnika Śląska połączyły siły, by skuteczniej działać na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Towarzyszyła temu konferencja „Razem działamy na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami” służąca wymianie doświadczeń i pogłębianiu współpracy.
Miasto włączyło się także do „Programu wyrównywania różnic między regionami” celem pozyskania pieniędzy z PFRON dla organizacji pozarządowych. Pozwoli to na zakup środków transportu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Gliwice podejmują szereg działań, by osoby z różnymi ograniczeniami miały możliwość korzystania z miejskiej infrastruktury i bogatej oferty miasta, które zapewnia także zakrojoną na szeroką skalę pomoc. 

W ubiegłym roku z miejskiego budżetu przeznaczono ok. 208 tys. zł na dotacje w trybie konkursowym i małe granty, pozwalające na realizację zadań publicznych na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Zorganizowano m.in. Bieg Kolorowych Skarpetek, cykl wycieczek z przewodnikiem PTTK dla osób z niepełnosprawnościami, Ogólnopolskie Zawody Wspinaczkowe Osób z Niepełną Sprawnością – Memoriał Ryśka Pilcha, a także obchody Dnia Świadomości Autyzmu. Równolegle, korzystając ze środków zewnętrznych, kontynuowano też działania na rzecz zwiększenia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej gliwickich szkół (ZS-P nr 12 na Zatorzu i ZS-P nr 16 na Sikorniku) czy siedzib Urzędu Miejskiego. Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowano też kompleks nowo wybudowanego Centrum Przesiadkowego.

Praca z rodziną

Samorząd Miasta Gliwice od lat otacza szczególną troską rodziny. W ubiegłym roku udzielał wsparcia rodzinom biologicznym przeżywającym trudności, rodzicom biologicznym, którzy starają się o odzyskanie pełni praw rodzicielskich, dzieciom objętym pieczą zastępczą i rodzinom zastępczym. Na ten cel wyasygnowano z miejskiego budżetu ok. 16,9 mln zł. Miasto uruchomiło m.in. dwa kolejne rodzinne domy dziecka (RDD) – tym razem u państwa Agnieszki i Tomasza Arbaszewskich w Rudzińcu oraz Joanny i Mariusza Zalewskich w Tworogu. Pozostałe trzy RDD już działające na rzecz Gliwic to – przypomnijmy – domy państwa Ewy i Romana Witczaków w Nieborowicach, Edyty i Andrzeja Korców w Gliwicach oraz Katarzyny i Marka Pohlów w Czerwionce-Leszczynach.

W minionym roku zrodził się pomysł przejęcia zadań Centrum Pieczy Zastępczej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, który poszerzy od marca br. zakres wsparcia udzielanego rodzinom. Będzie świadczył m.in. pomoc asystentów, którzy wspierają potrzebujące rodziny w rozwiązywaniu różnych codziennych problemów, także wychowawczych, i podejmują wszelkie działania zmierzające do zażegnania kryzysów występujących w rodzinie. OPS będzie też odpowiadał za tworzenie i prowadzenie rodzin zastępczych. To zadanie wymagające ogromnego zaangażowania i odpowiedniego wsparcia dla dzieci i ich opiekunów. Zajmie się również zarządzaniem domami dziecka, w tym także rodzinnymi domami dziecka, i zapewnianiem stabilnych warunków do ich funkcjonowania. 

OPS, który prowadzi już mieszkania chronione dla osób wymagających wsparcia w samodzielnym funkcjonowaniu, poprowadzi także takie mieszkania dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej i domów dziecka. To ważne zadanie, które pozwala młodym osobom usamodzielnić się i ułatwia start w dorosłe życie. Jako gospodarz Gliwickiej Przystani 35, uruchomionej przez miasto przy ul. Warszawskiej wiosną ubiegłego roku przy wielkim wsparciu środowiska biznesowego i wolontariuszy, Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomi tam docelowo mieszkania treningowe dla najbardziej potrzebujących gliwiczan. 

Seniorzy

W ubiegłym roku drugą kadencję rozpoczęła Rada Seniorów Miasta Gliwice, której najważniejszym zadaniem jest reprezentowanie osób starszych w samorządzie.

– Gliwice inicjują rozmaite działania skierowane do seniorów naszego miasta. Zadania te realizowane są zgodnie z założeniami Programu Polityki Senioralnej Miasta Gliwice na lata 2021 – 2025. Ich celem jest m.in. zapewnianie seniorom możliwości aktywnego udziału w życiu społecznym oraz korzystania z różnych propozycji spędzania wolnego czasu  – oferty sportowej, kulturalnej, edukacyjnej, prozdrowotnej, ale także pomocowej – przypomina Beata Jeżyk z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, od 3 lat pełniąca funkcję pełnomocnika prezydenta miasta ds. seniorów.

gliwice, fot.michal buksa

Ubiegłoroczny wrześniowy Rodzinny Piknik Seniora – z przemarszem seniorów przez ulice Gliwic, koncertami, warsztatami artystycznymi i kulinarnymi oraz konsultacjami lekarskimi – był jedną z wielu ofert integrujących gliwickich seniorów. Starsi mieszkańcy chętnie korzystali z wielu miejskich atrakcji, imprez kulturalnych czy sportowych, również tych promujących zdrowie i profilaktykę zdrowotną, przygotowywanych przez miasto dla wszystkich, niezależnie od wieku. Były też oferty kierowane specjalnie do seniorów, m.in. „Seans seniora” w kinie Amok, bezpłatne treningi nordic walking w lesie komunalnym przy ul. Chorzowskiej czy też usługa pomocy w naprawach drobnych usterek – „Złota rączka dla seniora”. Dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszyły się kluby seniora, których w mieście jest obecnie 16, a także zajęcia i wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku (utwgliwice.wordpress.com), obchodzącego w 2022 roku jubileusz 20-lecia istnienia. 

W ramach działań na rzecz dojrzałych gliwiczan wciąż dostępny jest program bonusów „Gliwicki senior 60+ i 75+”. W ubiegłym roku łączna liczba kart uprawniających do zniżek sięgnęła poziomu 13 tysięcy. Dzięki temu programowi mieszkańcy, którzy ukończyli 60. rok życia, mogli korzystać z preferencyjnych cen wstępu na wiele wydarzeń przygotowanych przez instytucje kultury, ośrodki sportu, miejsca wypoczynku czy lokalnych przedsiębiorców.

W sferze działań pomocowych, szerokie wsparcie dla seniorów realizował w minionym roku także Ośrodek Pomocy Społecznej przyznający m.in. dofinansowanie do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych. Zainteresowanym przypominamy, że szczegółowe informacje na temat oferowanego wsparcia oraz zasiłków dedykowanych seniorom można znaleźć na stronie www.opsgliwice.pl oraz uzyskać pod numerem telefonu 32/239-96-08.

Promocja zdrowia

gliwice, fot.michal buksa

Październikowa akcja bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich „Gliwicki Dzień dla Zdrowia”, pięć prelekcji z cyklu „Kawiarenka Zdrowia”, okolicznościowe miejskie audycje „Zdrowa godzina w Radiu CCM” – to działania, jakie w ubiegłym roku realizowało miasto w ramach promocji zdrowia i profilaktyki chorób przewlekłych. Ważnym wydarzeniem były październikowe obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, połączone z publikacją Poradnika Zdrowia Psychicznego „Zadbaj o swój dobrostan” (do pobrania pod adresem https://gliwice.eu/sites/default/files/news/attachments/Poradnik_zdrowia_psychicznego_.pdf) oraz miejską grą terenową „Dbaj o siebie z głową”. Temat kontynuowano w listopadzie w ramach konferencji „Iść dalej. Umacnianie i zdrowienie osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Pomoc osobom bezdomnym

Aby zapewnić odpowiednie standardy w placówkach dających schronienie osobom bezdomnym, miasto zadecydowało o budowie nowego schroniska dla bezdomnych mężczyzn. W październiku podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace budowlane przy ul. Św. Brata Alberta 63. Ich zakończenie planowane jest na maj 2024 roku. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here